Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

ПРАВИЛА

поведінки здобувачів освіти в закладі

Відповідно до ст.1 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти - вихованці, учні, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти.

Права та обов’язки учнів визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Учні можуть мати також інші права та нести обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

трудову діяльність у позанавчальний час;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми,

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Загальні правила поведінки

Учень приходить у освітній заклад за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує необхідне навчальне приладдя.

Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики, психотропні речовини й отрути.

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Не можна без дозволу педагогів йти з школи та її території в урочний час.

У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний надати довідку з медичної установи.

Учень повинен шанобливо ставитися до старших, піклуватися про молодших, поступатися дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

Поза школою поводитися скрізь так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я закладу.

Учні повинні берегти майно школи, акуратно ставитися як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території закладу.

До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну батьки учнів, які заподіяли цю шкоду, несуть матеріальну відповідальність.

Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу.

Застосування фізичної сили стосовно інших учасників освітнього процесу, залякування й знущання є неприпустимими формами поведінки.

Не дозволяється жувати гумку, користуватися мобільним телефоном на уроках та під час заходів.

Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені навчальною програмою і вчителями - предметниками.

На першу вимогу вчителя слід надавати щоденник.

Щодня вести запис домашніх завдань у щоденнику.

Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального захисту.

Поведінка на уроках

Коли учитель заходить у клас, учні встають, вітаючи його. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.

Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати однокласників від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен спитати дозволу учителя, піднісши руку.

Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він підносить руку.

Учень має право ставити питання вчителеві на уроці, якщо не зрозумів навчальний матеріал під час пояснення.

Учень має право в коректній формі відстоювати свою точку зору й свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

Поведінка учнів на перервах

Перерва - особистий час кожного учня. Він може його проводити за власним бажанням, однак не заважаючи іншим.

Під час перерви учень зобов’язаний забезпечити порядок на своєму робочому місці, підготувати необхідне навчальне приладдя до наступного уроку, вийти з класу.

Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по закладу, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

Забороняється під час перерв бігати сходами, знаходитися поблизу відчинених вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.

Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

У школі категорично забороняється тютюнокуріння.

Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.

На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Поведінка учнів в їдальні

Приходити у їдальню після закінчення уроку у визначений час.

Перед споживанням їжі ретельно вимити руки.

Дотримуватися норм етикету, правил безпеки.

Розмовляти під час їжі неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

Прибирати стіл після вживання їжі.

Не виносити їжу з їдальні.

Дбайливо ставитися до майна шкільної їдальні.

Не приходити в їдальню у верхньому одязі.

Шанобливо ставитися до працівників їдальні.

Поведінка учнів у бібліотеці

Дотримуватися тиші, правил безпечної поведінки.

Не бігати по приміщенню бібліотеки, штовхатися поблизу вікон, шаф та стелажів, порушувати тишу й порядок будь-яким способом.

Не користуватися мобільними телефонами.

Забороняється вживати їжу.

Забороняється знаходитись в бібліотеці у відсутності чи без дозволу бібліотекарів.

Дбайливо ставитися до друкованих видань (не рвати, не м'яти і не робити поміток).

Повертати літературу у встановлені терміни.

Не виносити книги з бібліотеки без відмітки в читацькому формулярі.

Уважно переглядати екземпляр на наявність дефектів перед тим, як віднести додому. У разі виявлення слідів псування повідомити бібліотекаря.

Не переставляти книги з одного місця на інше.

Якщо екземпляр загублений, потрібно придбати рівноцінне видання і здати в бібліотеку, пояснивши ситуацію.